mysqli::poll

mysqli_poll

(PHP 5 >= 5.3.0)

mysqli::poll -- mysqli_pollPoll connections

Opis

Styl obiektowy

public int mysqli::poll ( array &$read , array &$error , array &$reject , int $sec [, int $usec ] )

Styl proceduralny

int mysqli_poll ( array &$read , array &$error , array &$reject , int $sec [, int $usec ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Poll connections. Dostępna tylko z mysqlnd. The method can be used as static.

Parametry

read

error

reject

sec

Number of seconds to wait, must be non-negative.

usec

Number of microseconds to wait, must be non-negative.

Zwracane wartości

Returns number of ready connections upon success, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 A mysqli_poll() example

<?php
$link1 
mysqli_connect();
$link1->query("SELECT 'test'"MYSQLI_ASYNC);
$all_links = array($link1);
$processed 0;
do {
    
$links $errors $reject = array();
    foreach (
$all_links as $link) {
        
$links[] = $errors[] = $reject[] = $link;
    }
    if (!
mysqli_poll($links$errors$reject1)) {
        continue;
    }
    foreach (
$links as $link) {
        if (
$result $link->reap_async_query()) {
            
print_r($result->fetch_row());
            if (
is_object($result))
                
mysqli_free_result($result);   
        } else die(
sprintf("MySQLi Error: %s"mysqli_error($link)));
        
$processed++;
    }
} while (
$processed count($all_links));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [0] => test
)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top